Old school Easter eggs.

Language Focus Unit 10 Lớp 10 Trang 110

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 10 Conservation Language Focus trang 110 SGK. Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc và điền vào mỗi chỗ trống bằng dạng đúng của động từ trong khung.

UNIT 10: CONSERVATION

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

• Pronunciation /b/ /p/

• Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. were reported          3. be spoken            5. are being built

2. grow                       4.am not invited

Exercise 2. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. came — had started - were, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hai lợi thế tôi có khi sinh ra là được sinh ra với sự sáng suốt và được sinh ra trong nghèo khổ.
The two big advantages I had at birth were to have been born wise and to have been born in poverty.
Sophia Loren
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên