The Soda Pop

Language Focus Unit 10 Lớp 10 Trang 110

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 10 Conservation Language Focus trang 110 SGK. Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc và điền vào mỗi chỗ trống bằng dạng đúng của động từ trong khung.

UNIT 10: CONSERVATION

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

• Pronunciation /b/ /p/

• Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. were reported          3. be spoken            5. are being built

2. grow                       4.am not invited

Exercise 2. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. came — had started - were, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Học mà không chịu suy nghĩ thì không minh mẫn được, suy nghĩ mà không chịu học thì luôn luôn nghi ngờ.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên