Pair of Vintage Old School Fru

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.SACCAROZƠ. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 5, 6 trang 155 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.SACCAROZƠ.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 5, 6 trang 155 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Saccarozơ

I. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lý


– Saccarozơ có nhiều loại thực vật như: mía, củ cải đường, thốt nốt,…


– Saccarozơ C12H22O11 là chất rắn kết tinh không màu, vị ngọt, tan nhiều trong nước, nhất là nước nóng.


II. Tính chất hoá học


Phản ứng quan trọng của saccarozơ là thủy phân trong môi trường axit,


C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6


Saccarozơ                   glucozơ  fructozơ


III. Ứng dụng, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thính giác là một trong năm giác quan của con người. Nhưng lắng nghe là nghệ thuật.
Hearing is one of the body's five senses. But listening is an art.
Frank Tyger
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên