CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.SACCAROZƠ. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 5, 6 trang 155 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.SACCAROZƠ.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 5, 6 trang 155 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Saccarozơ

I. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lý


– Saccarozơ có nhiều loại thực vật như: mía, củ cải đường, thốt nốt,…


– Saccarozơ C12H22O11 là chất rắn kết tinh không màu, vị ngọt, tan nhiều trong nước, nhất là nước nóng.


II. Tính chất hoá học


Phản ứng quan trọng của saccarozơ là thủy phân trong môi trường axit,


C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6


Saccarozơ                   glucozơ  fructozơ


III. Ứng dụng, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hai lợi thế tôi có khi sinh ra là được sinh ra với sự sáng suốt và được sinh ra trong nghèo khổ.
The two big advantages I had at birth were to have been born wise and to have been born in poverty.
Sophia Loren
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog