Duck hunt

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 14 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 14 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

I. Tính chất hóa học của axit:


1. Axit làm đổi màu chất chỉ thị: Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.


2. Axit tác dụng với kim loại


Dung dịch axit tác dụng được với một số kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hiđro


Thí dụ:


3H2SO4 (dd loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2


2HCl + Fe → FeCl2 + H2


Những kim loại không tác dụng với HCl, H2SO4 loãng như Cu, Ag, Hg,…, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự minh mẫn chỉ là thứ nằm trong khung tham chiếu của tư duy theo thói quen.
Sanity is only that which is within the frame of reference of conventional thought.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên