The Soda Pop

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.ETILEN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 3, 4 trang 119 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.ETILEN.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 3, 4 trang 119 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Etilen

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ


Etilen là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước.


II. CẤU TẠO PHÂN TỬ


Trong phân tử etilen C2H4, có một liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon.


Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kêt này dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.


Những hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có một liên kết đôi như etilen gọi là anken, có công thức chung CnH2n với n > 2.


III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC


1) Tác dụng với oxi:, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vết thương của tình yêu chỉ có thể chữa lành bởi người gây ra chúng.
The wounds of love can only be healed by the one who made them.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên