Teya Salat

Bài 8: Một số bazơ quan trọng
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.MỘT SỐ BA ZƠ QUAN TRỌNG.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 27-30 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

A. NATRI HIĐROXIT NaOH


I. Tính chất vật lí


Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt.


Dung dịch NaOH có tính nhờn, làm bục vải giấy và ăn mòn da. Khi sử dụng NaOH phải hết sức cẩn thận.


II. Tính chất hóa học


Natri hiđroxit có đầy đủ tính chất của một bazơ tan (kiềm).


1. Làm đổi màu chất chỉ thị.


Dung dịch NaOH làm đổi màu qùy tím thành xanh, dung dịch phenolphatalein không màu thành màu đỏ., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy nhận lấy lời khuyên của những người trên bạn và dưới bạn, còn sau đó hãy tự khuyên lấy mình.
Ngạn ngữ Ả rập
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên