Disneyland 1972 Love the old s

Bài 2: Một số oxit quan trọng

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Học những điều mà trước kia mình chưa học, dù vào lúc nào đi nữa, chẳng có gì là xấu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên