Old school Easter eggs.

Bài 2: Một số oxit quan trọng

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu không bao giờ chết đói mà thường chết vì bội thực.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên