Tính chất hóa học của bazơ: Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BA ZƠ

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 25 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

I. Phân loại bazơ


Dựa vào tính tan của bazơ trong nước, người ta chia tính baz ơ thành 2 loại:


– Bazơ tan được trong nước tạo thành dung dịch bazơ (gọi là kiềm):


NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, CsOH, Sr(OH)2.


– Những bazơ không tan:


Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3


II. Tính chất hóa học của bazơ


1) Tác dụng với chất chỉ thị màu., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng nó nếu không có động lực là tình yêu sự thật và đức hạnh, cho dù kẻ đó là hoàng tử hay dân thường.
Anyone entrusted with power will abuse it if not also animated with the love of truth and virtue, no matter whether he be a prince, or one of the people.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have