The Soda Pop

Tính chất hóa học của bazơ: Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BA ZƠ

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 25 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

I. Phân loại bazơ


Dựa vào tính tan của bazơ trong nước, người ta chia tính baz ơ thành 2 loại:


– Bazơ tan được trong nước tạo thành dung dịch bazơ (gọi là kiềm):


NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, CsOH, Sr(OH)2.


– Những bazơ không tan:


Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3


II. Tính chất hóa học của bazơ


1) Tác dụng với chất chỉ thị màu., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Biết cách gợi ý là nghệ thuật của giảng dạy. Để đạt được nó, chúng ta phải đoán được điều gì sẽ gây hứng thú; chúng ta phải học cách đọc linh hồn con trẻ như chúng ta đọc một bản nhạc. Và rồi, chỉ đơn giản là nhờ đổi điểm nhấn, chúng ta tiếp tục lôi cuốn và biến đổi bài hát.
To know how to suggest is the great art of teaching. To attain it we must be able to guess what will interest; we must learn to read the childish soul as we might a piece of music. Then, by simply changing the key, we keep up the attraction and vary the song.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên