Polly po-cket

Tính chất hóa học của bazơ: Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BA ZƠ

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 25 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

I. Phân loại bazơ


Dựa vào tính tan của bazơ trong nước, người ta chia tính baz ơ thành 2 loại:


– Bazơ tan được trong nước tạo thành dung dịch bazơ (gọi là kiềm):


NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, CsOH, Sr(OH)2.


– Những bazơ không tan:


Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3


II. Tính chất hóa học của bazơ


1) Tác dụng với chất chỉ thị màu., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những cuộc cãi vã của đôi nhân tình là một cuộc đổi mới của yêu đương.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên