Duck hunt

Tính chất hóa học của bazơ: Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BA ZƠ

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 25 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

I. Phân loại bazơ


Dựa vào tính tan của bazơ trong nước, người ta chia tính baz ơ thành 2 loại:


– Bazơ tan được trong nước tạo thành dung dịch bazơ (gọi là kiềm):


NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, CsOH, Sr(OH)2.


– Những bazơ không tan:


Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3


II. Tính chất hóa học của bazơ


1) Tác dụng với chất chỉ thị màu., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có những bóng tối và ánh sáng trong cuộc đời, và em là ánh sáng, nguồn ánh sáng của tất cả mọi ánh sáng.
There are darknesses in life and there are lights, and you are one of the lights, the light of all lights.
Bram Stoker
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên