Grammar Practice (trang 174-175 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu là chết ở trong lòng một ít.
Xuân Diệu
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket