XtGem Forum catalog

Grammar Practice (trang 174-175 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác.
Three keys to more abundant living: caring about others, daring for others, sharing with others.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên