XtGem Forum catalog

Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 (Luyện tập)
Bài tập trắc nghiệm Unit 16 (Luyện tập)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ khác.1. a. pollution b. environment c. recycling d. language
2. a. city b. town c. weather d. capital
3. a. vacation b. throw c. beach d. ocean

1d 2c 3bBài 2: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.4. a. vacation b. grade c. capital d. danger
5. a. faucet b. wet c. exercise d. empty

4c 5aBài 3: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. He's from Canada. He .... English.
a. speak b. speaks c. is speaking d. is going to speak
7. She .... much money.
a. need b. needn’t c. don’t need d. doesn’t need
8. Don’t .... flowers.
a. pick b. picks c. picking d. to pick
9. This week, he .... by bus.
a. travel b. travels c. traveling d. is traveling
10. He should .... more healthy foods.
a. eat b. eats c. eating d. to eat

6b 7d 8a 9d 10aBài 4: Tìm lỗi sai.11. Nam is the taller student of these four students.
A B C D
12. Which is longest: the Red River or the Mekong River?
A B C D
13. We are producing too many trash.
A B C D
14. What much water is there in the bottle?
A B C D
15. Would you like some else coffee?
A B C D

11b 12b 13d 14a 15cBài 5: Tìm đáp án có cùng nghĩa với câu ban đầu.16. Phanxipang is the highest mountain in Viet Nam.
a. Phanxipang is the higher mountain in Viet Nam.
b. No mountain is higher than Phanxipang.
c. No mountain in Viet Nam is higher than Phanxipang.
17. Viet Nam has big forests.
a. There are big forests in Viet Nam.
b. The forests in Viet Nam are the biggest.
c. The forests in Viet Nam are bigger.
18. This food is better than that food.
a. That food is better than this food,
b. This food is the best.
c. That food is worse than this food.
19. We have lots of rain, so the country is very green.
a. The country is very green, so we have lots of rain.
b. We have lots of rain because the country is very green.
c. The country is very green because we have lots of rain.
20. Keep off the grass.
a. You needn’t stand on the grass.
b. You must go away from the grass.
c. You mustn’t stand on the grass.

16c 17a 18c 19c 20cBài 6: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).London has a population of about 6,770,000. London iss a famous city.
Tourists come from all over the world to visit its historic buildings,
theaters, museums and its many shops. You can also see and hear the
famous clock, Big Ben.
Like many big cities, London has problems with traffic and pollution.
There are two many cars on the streets.
The beat thing about London is the parks. There are five in the city
center. But my children’s favorite place is Hamleys. It is the bigest
toyshop in the world.
21. The population of London is 6,77 million.
a. True b. False c. No information
22. There are historic buildings, theaters, museums and many shops in
London.
a. True b. False c. No information
23. Big Ben is a famous clock in London.
a. True b. False c. No information
24. The parks in London are the biggest parks in the worlds.
a. True b. False c. No information
25. No toyshop in the world is bigger than Hamleys.
a. True b. False c. No information

21a 22a 23a 24c 25aCác bài tiếng Anh lớp 6 Unit 16 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cặp đôi hoàn hảo, đó là khi hai người thích cả những tính xấu của nhau.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên