XtGem Forum catalog

Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 (Luyện tập)
Bài tập trắc nghiệm Unit 11 (Luyện tập)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ viết HOA.1. HOT a. tired b. cold c. dangerous d. white
2. LATE a. careful b. tall c. early d. blue
3. HUNGRY a. thirsty b. full c. sleepy d. favorite

1b 2c 3bBài 2: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác các từ còn lại.4. a. ride b. discipline c. drive d. motorbike
5. a. flower b. town c. slow d. now

4b 5cBài 3: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. "Don’t you like chocolate?" "Yes, I .... ."
a. do b. don’t c. like d. don’t like
7. "Do you have any chicken?" "No. I don’t have any chicken, .... I have
some beef."
a. and b. so c. but d. (để trống)
8. .... much milk does she have?
a. What b. Which c. How d. When
9. There aren’t .... fruits on the shelf.
a. some b. any c. much d. a
10. He .... his bike every day. He .... it at the moment.
a. rides-is riding b. rides-rides
c. is riding-rides d. is riding–is riding

6a 7c 8c 9b 10a 11dBài 4: Chọn đáp án có cùng nghĩa với câu ban đầu.12. I like iced tea best.
a. Iced tea is very good. b. Iced tea is my favorite drink.
c. I want an iced tea.
13. I walk to school.
a. I go to school on foot. b. I don’t go to school by bike.
c. My school is near my home.
14. She has long black hair.
a. Her hair is long, black. b. Her hair is long and black.
c. Her hair is beautiful.
15. I’d like a glass of apple juice.
a. An apple juice, please. b. Apple juice is good for my health.
c. I like apple juice.

12b 13a 14b 15aBài 5: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn hội thoại sau.Storekeeper: Good morning. (16).... I help you?
Lan: Yes, I want two cans of soda, please.
Storekeeper: Soda? Here(17).... . And do you want (18).... tea?
Lan: Yes, please. Ah! And there‘s some milk today! That’s good.
I usually (19).... some milk for breakfast.
Storekeeper: Do you want any bread today?
Lan: Yes, please. I don’t have any bread at home.
Storekeeper: Here you are. Is there (20).... else?
Lan: No, thanks you.
16. a. Do b. Can c. Would d. a, b & c
17. a. are you b. you are c. it is d. is it
18. a. any b. some c. much d. a & b
19. a. eat b. drink c. have d. b & c
20. a. what b. thing c. anything d. something

16b 17b 18d 19d 20cBài 6: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).My name is Lien and this is my husband, Phil. We work in offices in
London.We have breakfast at half past seven. We must go to work early
so we don’t have a big breakfast. We usually have bread, orange juice
and milk.
For lunch, we usually have a sandwich or an orange. That’s school
about 1.30.
We have dinner at about half past seven. It’s the big meal of the
day and we have fish with vegetables and potatoes or rice. We have apple
juice with the meal. On Saturday evenings, we usually go to a restaurant
for dinner at about eight o‘clock.
21. Lien and her husband work in London.
a. True b. False c. No information
22. They don’t have breakfast.
a. True b. False c. No information
23. The big meal of the day is lunch.
a. True b. False c. No information
24. Apple juice is their favorite drink.
a. True b. False c. No information
25. They don’t usually have dinner at home on Saturdays.
a. True b. False c. No information

21a 22b 23b 24c 25aCác bài tiếng Anh lớp 6 Unit 11 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bất cứ khi nào có ai định xúc phạm tôi, tôi cố gắng nâng tâm hồn mình lên tầm cao mà sự xúc phạm không thể với tới được.
Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it.
Rene Descartes
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên