Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 (Test 1)
Bài tập trắc nghiệm Unit 11 (Test 1)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại.1. a. bottle b. packet c. dozen d. box
2. a. tea b. oil c. soda d. milk
3. a. beef b. fish c. chicken d. soap
4. a. sandwich b. want c. like d. need
5. a. breakfast b. lunch c. eat d. dinner

1c 2b 3d 4a 5cBài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. Can I .... you?
a. help b. to help c. helping d. help to
7. A glass of orange juice, please. Here .... .
a. are you b. you are c. are they d. they are
8. A hamburger. Is there .... else?
a. any b. some c. anything d. something
9. "How much .... ?" "Two thousand dong."
a. are there b. there are c. they are d. are they
10. I’d like a .... of toothpaste, please?
a. bowl b. tube c. box d. a bottle

6a 7b 8c 9d 10bBài 3: Tìm lỗi sai.11. I need 200 grams of beef and a dozen of eggs.
A B C D
12. How many rice does his mother want?
A B C D
13. I would like to sandwich and a glass of milk, please?
A B C D
14. At the canteen, a bowl noodles is 8,000 dong.
A B C D
15. A lemon juice is 3,000 dong and a apple juice is 6,000 dong.
A B C D

11d 12a 13b 14c 15dBài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.Thu is Phong’s sister. She lives (16).... American. She gets up late.
She starts work at ten o’ clock. She doesn’t have breakfast. She has a
sandwich (17).... lunch at twelve o’clock. She (18).... work at seven
o’clock. She has dinner ....(19) home. She usually has some fish, potatoes,
lettuces and a banana. Banana is her (20).... fruit.
16. a. in b. at c. on d. of
17. a. of b. when c. to d. for
18. a. finish b. finishs c. finishes d. is finishing
19. a. in b. at c. on d. from
20. a. hungry b. favorite c. healthy d. dangerous

16a 17d 18c 19b 20bCác bài tiếng Anh lớp 6 Unit 11 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu một người đánh mất niềm tôn kính vào bất cứ phần nào của cuộc sống, anh ta sẽ đánh mất niềm tôn kính với toàn bộ cuộc sống.
If a man loses his reverence for any part of life, he will lose his reverence for all of life.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên