Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 (Luyện tập)
Bài tập trắc nghiệm Unit 14 (Luyện tập)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ khác.1. a. travel b. minibus c. walk d. go
2. a. soccer b. camera c. food d. know
3. a. sometimes b. good c. cold d. tired

1b 2d 3aBài 2: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.4. a. table b. game c. take d. have
5. a. beach b. seasons c. weather d. read

4d 5cBài 3: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. He is playing soccer. He .... sports.
a. like b. likes c. is liking d. is going to like
7. She likes .... her kite in the fields.
a. fly b. flies c. flying d. to flying
8. Look!. She .... my bike.
a. ride b. rides c. is riding d. is going to ride
9. I want .... that movie.
a. see b. to see c. seeing d. to seeing
10. He .... goes swimming in the winter because it’s very cold.
a. usually b. always c. often d. never

6b 7c 8c 9b 10dBài 4: Tìm lỗi sai.11. What does the weather like in your country in the spring?
A B C D
12. How much is he going to stay in Hue next vacation?
A B C D
13. He always go walking in the mountains on the weekend.
A B C D
14. He gets up early so he’s never late of school.
A B C D
15. What do you usually do at your free time?
A B C D

11a 12a 13a 14d 15cBài 5: Tìm đáp án có cùng nghĩa với câu ban đầu.16. She doesn’t ride her bike because it’s too hot.
a. It’s too hot so she doesn’t ride her bike.
b. She doesn’t ride her bike and it’s too hot.
c. It’s too hot but she rides her bike.
17. Why don’t we go to Huong Pagoda?
a. What about going to Huong Pagoda.
b. Let’s go to Huong Pagoda.
c. a & b

16b 17cBài 6: Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi.I like spring. The trees are green and it is warm. I live in a small
village in the country. I often ride my bike in spring.
In summer, I go on vacation. I usually go to Italy or Spain with my
family. It’s always hot there. I lie going to the beach and swimming in
the sea.
The fall is my favorite season. It is cold but it isn’t wet. There are
woods near my village and I often go walking there with my brother and
sister.
I don’t like winter. It is very cold, wet, and gray. I don’t often go
out in the evening. I usually stay at home and watch television or listen
to music.
18. What does he/she often do in the spring?
a. He/She often lives in a small village in the country.
b. He/She often rides his/her bike.
c. He/She often walks under the trees.
19. It’s always .... in Italy or Spain in the summer.
a. cool b. cold c. warm d. hot
20. What is his/ her favorite season?
a. Summer b. Fall c. Spring d. Winter
21. What does she/he usually in fail?
a. He/She often goes walking
b. He/She often goes riding
c. He/She often goes swimming.
22. What does he/she usually do in winter?
a. He/She usually goes out with friend.
b. He/She usually stays at home.
c. No information

18b 19d 20b 21a 22bCác bài tiếng Anh lớp 6 Unit 14 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đúng là một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng chỉ khi bạn thấy người ta trông thật nực cười bạn mới nhận ra mình yêu họ tới mức nào.
It is a curious thought, but it is only when you see people looking ridiculous that you realize just how much you love them.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog