Ring ring

Grammar Practice (trang 174-175 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc.
Leo Tolstoy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên