Ring ring

Chương 3. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 110 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  110  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Thế nào là dạng cân bằng bền? Không bền? Phiếm định


Câu 2: Vị trí trọng tâm của vật có vai trò gì đối với mỗi dạng cân bằng ?


Câu 3: Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là gì


Câu 4: Hãy chỉ rõ dạng cân bằng của:


a) Nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây (Hình 20.7);


Chương  3. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  110  SGK Vật Lý lớp 10


b) Cái bút chì được cắm vào con dao nhíp (Hình 20.8)


Chương  3. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  110  SGK Vật Lý lớp 10, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy quay đầu và mỉm cười với những nguy hiểm đã trôi qua.
Look back, and smile on perils past.
Walter Scott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên