XtGem Forum catalog

Unit 13: FESTIVALS – Lễ hội. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 126 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
WRITE. Unit 13: FESTIVALS – Lễ hội. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 126 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 126 SGK)

Đề bài:


Use the information in the dialogue on page 121 to fill in the gaps in this report.


(Sử dụng thông tin ở hội thoại trang 121 để điền vào chồ trống trong bản báo cáo này).


Unit 13: FESTIVALS – Lễ hội. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 126 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Unit 13: FESTIVALS – Lễ hội. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 126 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.The Rice-cooking Festival


by Festival Councilor Pham Phuong Linh, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không lấy gì làm nhục nhã khi phải thú nhận rằng tôi dốt nát về những cái mà tôi không biết.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên