Ring ring

Cảm nhận về bài thơ “Muốn làm thằng Cuội ” của Tản Đà thi sĩ

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên