80s toys - Atari. I still have

Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 (Test 1)
Bài tập trắc nghiệm Unit 14 (Test 1)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ khác.1. a. aunt b. uncle c. friend d. sister
2. a. take b. vacation c. swim d. bring
3. a. summer b. hotel c. spring d. winter
4. a. see b. watch c. look d. know
5. a. walk b. citadel c. beach d. bay

1c 2b 3b 4d 5aBài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. The children don’t have homework this evening. They .... televisions
all the evening.
a. watches b. are watching
c. are going to watch d. are going watching
7. It’s a beautiful day. Let’s .... for a walk.
a. go b. going c. to go d. to going
8. What are you going to do .... the weekend?
a. in b. on c. to d. of
9. What about .... fishing?
a. go b. going c. to go d. to going
10. ".... are you going to stay?" "For a week."
a. How much b. How long c. How many d. How often

6c 7a 8b 9b 10bBài 3: Tìm lỗi sai.11. He is going to make some sandwiches in the kitchen at the momnet.
A B C D
12. They always go to see that movie because they don’t like it.
A B C D
13. There is a long vacation on the summer.
A B C D
14. He is making some photos with his new camera.
A B C D
15. What are they going to do at this summer vacation?
A B C D

11a 12a 13d 14d 15aBài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn hội thoại sau.Mary: (16).... are you going to do tonight?
Lan: I’m going to do my homework. What about you?
Mary: I don’t have homewokr. I am going to (17).... television.
Lan: What are you going to do tomorrow?
Mary: I don’t know. Hmm, do you want to go to the movies with (18).... ?
Lan: I don’t want to go to the cinema. Why don’t (19).... camping?
Mary: That’s good (20).... .
16. a. What b. How c. Where d. When
17. a. see b. look c. watch d. listen
18. a. I b. me c. we d. our
19. a. go b. going c. we go d. we going
20. a. time b. idea c. plan d. pastimes

16a 17b 18c 19b 20bCác bài tiếng Anh lớp 6 Unit 14 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ước mơ cũng tốn nhiều năng lượng như lên kế hoạch.
It takes as much energy to wish as it does to plan.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên