So sánh hơn, so sánh nhất của tính từ ngắn (long --> longer, longest) và Câu hỏi về kích thước (How high ...?)
Các dạng so sánh của tính từ ngắn


Tính từ ngắn là tính từ chỉ có MỘT vần.


So sánh hơn của tính từ ngắn


Chúng ta sử dụng dạng so sánh này khi chúng ta so sánh giữa HAI người, HAI vật hoặc HAI sự việc. Cấu trúc:


S + be + tính từ ngắn + er + than + ...- This table is higher than that one.
Cái bàn này cao hơn cái bàn kia.
- This eraser is older than the one on that table.
Cục tẩy này cũ hơn cục tẩy ở trên bàn kia.

Cách thêm đuôi er • Thông thường trong dạng so sánh hơn của tính từ ngắn, chúng ta thêm đuôi er vào sau tính từ.  small --> smaller Nhỏ hơn
  long --> longer Dài hơn


 • Với tính từ ngắn tận cùng bằng e câm, chúng ta chỉ cần thêm r.  wide --> wider Rộng hơn
  large --> larger To hơn


 • Với tính từ ngắn tận cùng bằng một phụ âm trước đó là một nguyên âm, chúng ta gấp đôi phụ âm rồi thêm er.  big --> bigger Lớn hơn
  thin --> thinner Mỏng hơn


 • Một số tính từ HAI vần tận cùng bằng y, ow, er, le, et cũng áp dụng theo qui tắc trên. Trong trường hợp tận cùng là y nếu trước đó là một phụ âm thì biến y thành i rồi thêm er.  easy --> easier Dễ hơn
  narrow --> narrower Hẹp hơn
  simple --> simpler Đơn giản hơnTrường hợp đặc biệt, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn.
Man thiên quá hải.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s