XtGem Forum catalog

Bài 4: Sóng điện từ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Sóng điện từ là gì ? Nêu những đặc điểm của sóng điện từ.

Câu 2: Nêu những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển?


Câu 3: Hãy chọn câu đúng


Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng được điện thoại di động, vì không có sóng. Nhà đó chắc chắn là;


A. Nhà sàn.


B. Nhà lá.


C. Nhà gạch


D. Nhà bêtông.


Câu 4: Sóng điện từ có tần số 12MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi luôn tin rằng sự thông minh của một người được phản ánh trực tiếp bằng số quan điểm đối lập mà người đó có thể đưa ra cùng lúc về cùng một chủ đề.
I've always felt that a person's intelligence is directly reflected by the number of conflicting points of view he can entertain simultaneously on the same topic.
Abigail Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên