The Soda Pop

Bài 4: Sóng điện từ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Sóng điện từ là gì ? Nêu những đặc điểm của sóng điện từ.

Câu 2: Nêu những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển?


Câu 3: Hãy chọn câu đúng


Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng được điện thoại di động, vì không có sóng. Nhà đó chắc chắn là;


A. Nhà sàn.


B. Nhà lá.


C. Nhà gạch


D. Nhà bêtông.


Câu 4: Sóng điện từ có tần số 12MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó!
In the game of life, before you get anything out, you must put something in!
Zig Ziglar
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên