Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 1: Dao động điều hòa (Giải bài
I. Lý thuyết Dao động điều hòa


1. Dao động điều hòa là dao động trong đó lí độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

Phương trình của dao điều hòa: x = Acos(ωt + φ)


2. Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm tương ứng chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó (Hình 1.1)


Bài 1: Dao động điều hòa (Giải bài


3. Vận tốc: v = x’ = – φAsin(ωt + φ)


= ωφAcos(ωt + φ +π/2).


4. Gia tốc: a = v’ = – ω2Acos(ωt + φ).


5. Mối liên hệ giữa chu kì, tần số và tần số góc: ω = 2π/T = 2πf; T = 1/f


6. Đồ thị của dao động điều hòa là một đường hình sin., , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi khi bạn yêu ai đó như chưa bao giờ yêu một ai khác. Để rồi người đó yêu một ai khác như chưa bao giờ yêu bạn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên