Old school Easter eggs.

B. Food and drink (Phần 1-6 trang 108-111 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ba yếu tố cần thiết lớn nhất để hạnh phúc trong cuộc sống này là một cái gì đó để làm, một cái gì đó để yêu thương, và một cái gì đó để hy vọng.
Three grand essentials to happiness in this life are something to do, something to love, and something to hope for.
Joseph Addison
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên