Chương II. Bài 2. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 33, 34 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  33, 34  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng?


A. Fructoơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO.


B. Thủy phân xenluloz ơ thu được glucozơ.


C. Thủ phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.


D. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc.


Câu 2: Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S) ?


a) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột.


b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cáu tạo của gốc glucozơ., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vận may giống như kính: càng lấp lánh rực rỡ, càng dễ vỡ.
Fortuna uitrea est: tum cum splendet frangitur.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat