Pair of Vintage Old School Fru

Chương II. Bài 2. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 33, 34 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  33, 34  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng?


A. Fructoơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO.


B. Thủy phân xenluloz ơ thu được glucozơ.


C. Thủ phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.


D. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc.


Câu 2: Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S) ?


a) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột.


b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cáu tạo của gốc glucozơ., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn quyết định mình là ai và mình tin gì trong từng khoảng khắc mỗi ngày. Bạn có cơ hội thứ hai, trong từng giây phút.
You decide every moment of every day who you are and what you believe in. You get a second chance, every second.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên