XtGem Forum catalog

Chương II. Bài 2. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 33, 34 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  33, 34  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng?


A. Fructoơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO.


B. Thủy phân xenluloz ơ thu được glucozơ.


C. Thủ phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.


D. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc.


Câu 2: Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S) ?


a) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột.


b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cáu tạo của gốc glucozơ., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức.
Happiness, whether in despotism or democracy, whether in slavery or liberty, can never be found without virtue.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên