Polaroid

Bài 4: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)
ĐỀ BÀI


Câu 1:  Công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào những đại lượng nào ?

Câu 2: Trong các bài toán sau đây, cuộn dây được giả thiết là thuần cảm.


Hãy chọn câu đúng.


Hệ số công suât của một mạch điện R L C nối tiếp bằng:


Bài 4: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)


Câu 3: Hãy chọn câu đúng.


Hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp với


ZL = ZC :


Bài 4: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6), , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả những điều có giá trị trong xã hội con người đều dựa vào cơ hội phát triển hòa hợp trong mỗi cá nhân.
All that is valuable in human society depends upon the opportunity for development accorded the individual.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên