80s toys - Atari. I still have

Bài 4: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)
ĐỀ BÀI


Câu 1:  Công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào những đại lượng nào ?

Câu 2: Trong các bài toán sau đây, cuộn dây được giả thiết là thuần cảm.


Hãy chọn câu đúng.


Hệ số công suât của một mạch điện R L C nối tiếp bằng:


Bài 4: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)


Câu 3: Hãy chọn câu đúng.


Hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp với


ZL = ZC :


Bài 4: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6), , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Xa thì giao thiệp, gần thì dùng vũ lực.
Viễn giao cận công.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên