Bài 4: Sóng điện từ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Sóng điện từ là gì ? Nêu những đặc điểm của sóng điện từ.

Câu 2: Nêu những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển?


Câu 3: Hãy chọn câu đúng


Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng được điện thoại di động, vì không có sóng. Nhà đó chắc chắn là;


A. Nhà sàn.


B. Nhà lá.


C. Nhà gạch


D. Nhà bêtông.


Câu 4: Sóng điện từ có tần số 12MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Và tất cả vì tình yêu, và không vì phần thưởng.
And all for love, and nothing for reward.
Edmund Spenser
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches