Old school Swatch Watches

Language Focus Unit 2 Lớp 12 Trang 27

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 2 Cultural Diversity Language Focus trang 27 SGK. Điền vào bài đối thoại với dạng đúng của động từ trong khung.

UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

LANGUAGE FOCUS

* Pronunciation: The pronunciation of-ed ending

* Grammar: Tense revision

Exercise 1. Điền vào bài đối thoại với dạng đúng của động từ trong khung.

Đáp án gợi ý.

1. Have / seen, saw, am going to see

2. drank, have not drunk, drank

3. has written, Did/write, wrote

4. have been cooking, cooked, cooked, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi biết chắc chắn rằng chừng nào bạn còn thở thì chừng ấy cuộc sống của bạn vẫn còn hy vọng.
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên