The Soda Pop

Language Focus Unit 2 Lớp 12 Trang 27

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 2 Cultural Diversity Language Focus trang 27 SGK. Điền vào bài đối thoại với dạng đúng của động từ trong khung.

UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

LANGUAGE FOCUS

* Pronunciation: The pronunciation of-ed ending

* Grammar: Tense revision

Exercise 1. Điền vào bài đối thoại với dạng đúng của động từ trong khung.

Đáp án gợi ý.

1. Have / seen, saw, am going to see

2. drank, have not drunk, drank

3. has written, Did/write, wrote

4. have been cooking, cooked, cooked, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn trở mình sau thời điểm đáng lẽ phải thức dậy, thế là hỏng rồi. Hãy bật dậy ngay lập tức.
If you once turn on your side after the hour at which you ought to rise, it is all over. Bolt up at once.
Walter Scott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên