XtGem Forum catalog

Chương 7. Luyện tập tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 167 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  167  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi sau :


Chương 7. Luyện tập tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  167  SGK Hóa lớp 12


Câu 2: Khi cho 100 gam hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dich NaOH thu được 6,72 lít khí. Lấy phần rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl (khi không có không khí) thu được 38,08 lít khí. Các thể tích khí đo ở đktc. Xác định các thành phần %  khối lượng của hợp kim.


Câu 3: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Gia trị của V là


A. 1,12 lít.


B. 2,24 lít.


C. 4,48 lít.


D. 3,36 lít, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những kẻ ngu xuẩn cho rằng khi sự phán xét đối với cái ác bị trì hoãn, công lý không tồn tại; nhưng chỉ có sự ngẫu nhiên ở đây. Sự phán xét đối với cái ác nhiều khi bị trì hoãn một hai ngày, thậm chí một hai thế kỷ, nhưng nó chắc chắn như cuộc đời, nó chắc chắn như cái chết.
Foolish men imagine that because judgment for an evil thing is delayed, there is no justice; but only accident here below. Judgment for an evil thing is many times delayed some day or two, some century or two, but it is sure as life, it is sure as death.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên