XtGem Forum catalog

Chương 7. Luyện tập tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 167 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  167  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi sau :


Chương 7. Luyện tập tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  167  SGK Hóa lớp 12


Câu 2: Khi cho 100 gam hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dich NaOH thu được 6,72 lít khí. Lấy phần rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl (khi không có không khí) thu được 38,08 lít khí. Các thể tích khí đo ở đktc. Xác định các thành phần %  khối lượng của hợp kim.


Câu 3: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Gia trị của V là


A. 1,12 lít.


B. 2,24 lít.


C. 4,48 lít.


D. 3,36 lít, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên