Chương 6. Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 132 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  132 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với dung dịch axit HCl thu được 4,15 gam hỗn hợp muối clorua. khối lượng của mỗi muối hiđrôxit trong hỗn hợp lần lượt là


A. 1,17 gam và 2,98 gam.                B. 1,12 gam và 1,6 gam.


C. 1,12 gam và 1,92 gam.                D. 0,8 gam và 2,24 gam.


Câu 2: Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được là


A.10 gam.                                                   B. 15 gam.


C. 20 gam.                                                  D. 25 gam.


Câu 3: Chất nào sau đây có thể dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu?


A. NaCl;                                               B. H2SO4;, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu ít.
The more one judges, the less one loves.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches