Old school Easter eggs.

Chương 7. Luyện tập tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 167 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  167  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi sau :


Chương 7. Luyện tập tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  167  SGK Hóa lớp 12


Câu 2: Khi cho 100 gam hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dich NaOH thu được 6,72 lít khí. Lấy phần rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl (khi không có không khí) thu được 38,08 lít khí. Các thể tích khí đo ở đktc. Xác định các thành phần %  khối lượng của hợp kim.


Câu 3: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Gia trị của V là


A. 1,12 lít.


B. 2,24 lít.


C. 4,48 lít.


D. 3,36 lít, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai cũng nói, "Hãy nghe theo trái tim đi." Tôi làm thế, nó vỡ rồi.
Everybody said, "Follow your heart". I did, it got broken
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên