Insane

Chương III. Bài 10. Amino axit – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 48 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  48  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của nhau ?


A. 3;            B. 4;          C. 5;           D. 6.


Câu 2: Có ba chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2.


Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cẩn dùng thuốc thử nào sau đây ?


A. NaOH;                       B. HCl;


C. CH3OH/HCl;               D. Quỳ tím.


Câu 3: α-Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,45%, 7,86%, 15,73%, còn lại là oxi và có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X.


Câu 4: Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa axit 2-aminopropanoic với:, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người nhận được ân tình nhiều nhất là người biết đáp trả chúng.
The person who receives the most favors is the one who knows how to return them.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên