XtGem Forum catalog

Chương III. Bài 10. Amino axit – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 48 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  48  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của nhau ?


A. 3;            B. 4;          C. 5;           D. 6.


Câu 2: Có ba chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2.


Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cẩn dùng thuốc thử nào sau đây ?


A. NaOH;                       B. HCl;


C. CH3OH/HCl;               D. Quỳ tím.


Câu 3: α-Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,45%, 7,86%, 15,73%, còn lại là oxi và có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X.


Câu 4: Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa axit 2-aminopropanoic với:, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tướng giỏi sau khi thắng trận không cần ai khen và cũng không cần ai biết đến công lao.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên