Disneyland 1972 Love the old s

Chương 5. Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 103 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5  trang   103 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Bằng phương pháp nào có thể điều chế được Ag từ dung dịch AgNO3, điều chế Mg từ dung dịch MgCl2? Viết các phương trình hoá học.


Câu 2: Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%.


a) Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng.


b) Xác định khối lượng của vật sau phản ứng.


Câu 3: Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại, cần dùng 8,96 lít H2 (đktc). Kim loại đó là:


A. Mg.                   B. Cu.


C. Fe.                    D. Cr.


Câu 4: Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật đáng buồn cho ai cúi đầu khi chưa đến lúc; thật đáng buồn cho ai từ chối khi đến lúc phải phục tùng.
Woe to him that claims obedience when it is not due; woe to him that refuses it when it is.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên