Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương 5. Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 103 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5  trang   103 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Bằng phương pháp nào có thể điều chế được Ag từ dung dịch AgNO3, điều chế Mg từ dung dịch MgCl2? Viết các phương trình hoá học.


Câu 2: Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%.


a) Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng.


b) Xác định khối lượng của vật sau phản ứng.


Câu 3: Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại, cần dùng 8,96 lít H2 (đktc). Kim loại đó là:


A. Mg.                   B. Cu.


C. Fe.                    D. Cr.


Câu 4: Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.
Happiness is not the absence of problems but the ability to deal with them.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên