Pair of Vintage Old School Fru

Chương 4. Bài 14. Vật liệu Polime – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 72, 73 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  72, 73 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1:  Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng:


A. Cao su là những polime có tính đàn hồi;


B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime;


C. Nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp;


D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.


Câu 2: Tơ tằm và nilon-6,6 đều:


A. Có cùng phân tử khối.


B. Thuộc loại tơ tổng hợp., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giá trị của anh đối với thế giới thường được tính bằng điều còn lại sau khi đem tật xấu trừ khỏi điểm tốt.
Your net worth to the world is usually determined by what remains after your bad habits are subtracted from your good ones.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên