Ring ring

Chương 4. Bài 14. Vật liệu Polime – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 72, 73 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  72, 73 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1:  Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng:


A. Cao su là những polime có tính đàn hồi;


B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime;


C. Nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp;


D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.


Câu 2: Tơ tằm và nilon-6,6 đều:


A. Có cùng phân tử khối.


B. Thuộc loại tơ tổng hợp., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy để trí óc con người tự do. Nó phải được tự do. Nó sẽ được tự do. Sự mê tín và giáo điều không thể giam cầm được nó.
Let the human mind loose. It must be loose. It will be loose. Superstition and dogmatism cannot confine it.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên