Ring ring

Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 (Test 2)
Bài tập trắc nghiệm Unit 15 (Test 1)


Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.


Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.1. a. name b. vacation c. population d. small
2. a. meter b. desert c. egg d. tent
3. a. high b. big c. river d. million
4. a. cold b. long c. soda d. moment
5. a. city b. country c. my d. very

1d 2a 3a 4b 5cBài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.6. It is .... building of the three buildings.
a. old b. older c. oldest d. the oldest
7. Tokyo has a .... of 12 million.
a. population b. polluted c. popular d. postcard
8. "What his .... ?" "He‘s Japanese."
a. nation b. national c. nationally d. nationality
9. Tony is from Great Britain. He’s .... .
a. Britain b. British c. German d. Vietnam
10. .... is hot and has very little water and very few plants.
a. Mountain b. Desert c. Park d. River

6d 7a 8d 9b 10bBài 3: Tìm lỗi sai.11. The Great Wall of China is the world’s longer structure.
A B C D
12. How length are you going to stay?
A B C D
13. Vietnam has lots of rain, because it has big forests.
A B C D
14. No students in the class are better like Phong.
A B C D
15. It is very coldest in the winter.
A B C D

11d 12a 13c 14d 15bBài 4: Đọc đoạn văn rồi trả lời các câu hỏi sau.There are two long rivers in Viet Nam. The Red River is 1,200 kilometers
long. It starts in China and flows to the Gulf of Tonkin.
The Mekong River is longer than the Red River. It starts in Tibet and
flows to the Bien Dong.
The Nile River is the longest river in the world. It is 6,437 kilometters
long . It starts in North Africa and flows to the Mediterranean Sea.
Phanxipang is the highest mountain in Viet Nam. It is 3,143 meters high.
But it is not the highest mountain in the world. The highest mountain in
the world is Mount Everest. It is 8,848 meters high.
Gulf of Tonkin: Vịnh Bắc Bộ
16. Which is longer: Red River or Mekong River?
a. Red River b. Mekong River c. No Information
17. Where does the Red River start?
a. China b. Gulf of Tonkin c. Tibet
18. How long is the Mekong River.
a. 1200km b. 6,437km c. No information
19. Are there any rivers longer than the Nile River?
a. No, there aren’t. b. Yes, there are. c. No information
20. Which mountain is 8,848 meters high?
a. Phanxipang b. Mount Everest c. No information

No information: chưa có thông tin

16b 17a 18c 19a 20bCác bài tiếng Anh lớp 6 Unit 15 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy làm hết sức để gieo những hạt giống của tâm hồn bạn vào những người đi cùng bạn trên đường đời, và hãy chấp nhận những điều quý giá mà họ tặng lại cho bạn.
Impart as much as you can of your spiritual being to those who are on the road with you, and accept as something precious what comes back to you from them.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên