Duck hunt

Unit 10: Nature In Danger (Thiên Nhiên Bị Tàn Phá)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tốt nhất là hãy trở nên hiểu biết nhờ bất hạnh của kẻ khác hơn là của bạn.
Better be wise by the misfortunes of others than by your own.
Aesop
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên