Ring ring

Unit 10: Nature In Danger (Thiên Nhiên Bị Tàn Phá)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phần lớn người đời không chạy đủ xa trong lần thử đầu tiên để biết họ có lần thử thứ hai.
Most people never run far enough on their first wind to find out they've got a second.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên