XtGem Forum catalog

Unit 10: Nature In Danger (Thiên Nhiên Bị Tàn Phá)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lời nói trần tục, sự im lặng thiêng liêng, nhưng cũng tàn bạo và chết chóc: vì thế chúng ta phải học cả hai.
Speech is human, silence is divine, yet also brutish and dead: therefore we must learn both arts.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên