Disneyland 1972 Love the old s

Chương 8. Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập   1, 2, 3, 4, 5 trang  180  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Trình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+


Câu 2: Có 5 ống nghiệm  không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2. Chỉ dùng dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa các dung dịch nào sau đây.


A. Hai dung dịch: NH4Cl, CuCl2


B. Ba dung dịch: NH4Cl, MgCl2,  CuCl2


C. Bốn dng dịch: NH4Cl, AlCl3, MgCl2,  CuCl2


D. Cả 5 dung dịch


Câu 3: Có 4 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,01M): NaCl, Na2CO3, KHSO4, và CH3NH2. Chỉ dùng giấy quỳ tím lần lượt nhúng vào từng dung dịch, quan sát  sự đổi màu của nó có thể nhận biết được dãy các dung dịch nào?


A. Dung dịch NaCl, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng rời xa ảo mộng của mình. Khi chúng không còn nữa, bạn vẫn có thể tồn tại, nhưng bạn cũng không sống nữa.
Don't part with your illusions. When they are gone, you may still exist, but you have ceased to live.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên