80s toys - Atari. I still have

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Giải bài tập 7,8)

Bài 7. (Hướng dẫn giải trang 169 sgk Giải tích 11 cơ bản)


Giải phương trình f'(x) = 0, biết rằng:

a) f(x) = 3cosx + 4sinx + 5x;


b) f(x) = 1 – sin(π + x) + 2cos(2π+x)/2


Hướng dẫn giải:


a) f'(x) = – 3sinx + 4cosx + 5. Do đó


f'(x) = 0 <=> – 3sinx + 4cosx + 5 = 0 <=> 3sinx – 4cosx = 5


<=> 3/5sinx – 4/5cosx = 1.    (1)


Đặt cos φ = 3/5, (φ ∈ (0;π/2) => sin φ = 4/5

Ta có:


(1) <=> sinx.cos φ – cosx.sin φ = 1 <=> sin(x – φ) = 1, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không gì được phân phối công bằng hơn lương tri: không ai nghĩ mình cần nhiền hơn những gì mình đã sẵn có.
Nothing is more fairly distributed than common sense: no one thinks he needs more of it than he already has.
Rene Descartes
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên