Old school Swatch Watches

Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 54 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Có bao cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau ?

Hướng dẫn giải:


Mỗi cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đen khác nhau đã cho là một chỉnh hợp chập 4 của 6 bóng đèn đã cho. Do đó số các cách mắc là:


A46 = 360 (cách).


Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 54 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) nếu:


a. Các bông hoa khác nhau ?


b. Các bông hoa như nhau ?


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự phát triển của một người có thể thấy được trong bản đồng ca không ngớt của bạn bè người đó.
A man's growth is seen in the successive choirs of his friends.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên