Insane

Bài 5: Đạo hàm cấp hai (Giải bài tập 1,2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 174 sgk Giải tích 11 cơ bản)


a) Cho f(x) = (x + 10). Tính f”(2).

b) Cho f(x) = sin 3x. Tính f”(-π/2), f”(0), f”(π/18)


Hướng dẫn giải:


a) Ta có f'(x) = 6(x + 10)’.(x + 10)5,


f”(x) = 6.5(x + 10)’.(x + 10)4 = 30.(x + 10)4.


Suy ra f”(2) = 30.(2 + 10)4  = 622 080.


b) Ta có  f'(x) = (3x)’.cos3x = 3cos3x,


f”(x) = 3.[-(3x)’.sin3x] = -9sin3x.


Suy ra f”(-π/2) =  -9sin(-3π/2)= -9;, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trên đường đời hành lý của con người cần mang theo là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên