Bài 5: Đạo hàm cấp hai (Giải bài tập 1,2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 174 sgk Giải tích 11 cơ bản)


a) Cho f(x) = (x + 10). Tính f”(2).

b) Cho f(x) = sin 3x. Tính f”(-π/2), f”(0), f”(π/18)


Hướng dẫn giải:


a) Ta có f'(x) = 6(x + 10)’.(x + 10)5,


f”(x) = 6.5(x + 10)’.(x + 10)4 = 30.(x + 10)4.


Suy ra f”(2) = 30.(2 + 10)4  = 622 080.


b) Ta có  f'(x) = (3x)’.cos3x = 3cos3x,


f”(x) = 3.[-(3x)’.sin3x] = -9sin3x.


Suy ra f”(-π/2) =  -9sin(-3π/2)= -9;, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn từng sợ rằng nếu bạn không bạn hoàn hảo, bạn sẽ không được yêu... giờ bạn sẽ hiểu rằng trừ phi bạn không hoàn hảo, bạn sẽ không thể yêu thương.
You have feared that unless you were perfect, you would not be loved... now you will understand that unless you are imperfect, you are unable to love.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane