Snack's 1967

Bài 3: Hàm số liên tục (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 141 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Cho hàm số Bài 3: Hàm số liên tục (Giải bài tập 4,5,6) và g(x) = tanx + sin x.

Với mỗi hàm số, hãy xác định các khoảng trên đó hàm số liên tục.


Hướng dẫn giải:


+) Hàm số Bài 3: Hàm số liên tục (Giải bài tập 4,5,6) xác định khi và chỉ khi x2+ x – 6 ≠ 0 <=> x ≠ -3 và x ≠ 2.


Hàm số f(x) liên tục trên các khoảng (-∞; -3), (-3; 2) và (2; +∞)


+) Hàm số g(x) = tanx + sinx xác định khi và chỉ khi


tanx ≠ 0 <=> x ≠ π/2 +kπ với k ∈ Z.


Hàm số g(x) liên tục trên các khoảng ( – π/2+kπ; π/2 +kπ) với k ∈ Z.


Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 141SGK Giải tích 11 cơ bản), , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ác quỷ nằm ấp ủ trong lồng ngực của kẻ khốn cùng.
The devil lies brooding in the miser's chest.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên