Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm (Giải bài tập 4,5)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự do không đáng để có nếu nó không bao gồm tự do được sai lầm.
Freedom is not worth having if it does not connote freedom to err.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt