XtGem Forum catalog

Unit 5: Study Habits – Thói quen học tập. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 5: Study Habits – Thói quen học tập. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A. Trạng từ chỉ thể cách – Adverbs of manner

*  Đa số các trạng từ chỉ thê cách được hình thành bằng cách thêm —ly vào sau tính từ. Câu hỏi cho loại trạns từ này là “How?”


Ví dụ:


adjective                                     adverb


careful                                       carefully


sudden                                       suddenly


beautiful                                     beautifully


*    Có một số từ vừa là tính từ vừa là trạng từ như: hard, fast.


*    Vị trí cùa trạng từ chỉ thể cách trong câu:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trao tất cả quyền lực cho số đông, họ sẽ đàn áp số ít. Trao tất cả quyền lực cho số ít, họ sẽ đàn áp số đông.
Give all the power to the many, they will oppress the few. Give all the power to the few, they will oppress the many.
Alexander Hamilton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên