Disneyland 1972 Love the old s

Unit 5: Study Habits – Thói quen học tập. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 5: Study Habits – Thói quen học tập. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A. Trạng từ chỉ thể cách – Adverbs of manner

*  Đa số các trạng từ chỉ thê cách được hình thành bằng cách thêm —ly vào sau tính từ. Câu hỏi cho loại trạns từ này là “How?”


Ví dụ:


adjective                                     adverb


careful                                       carefully


sudden                                       suddenly


beautiful                                     beautifully


*    Có một số từ vừa là tính từ vừa là trạng từ như: hard, fast.


*    Vị trí cùa trạng từ chỉ thể cách trong câu:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một sợi xích không bền chắc hơn mối liên kết yếu nhất của nó, và cuộc sống chẳng qua cũng chỉ là một sợi xích.
A chain is no stronger than its weakest link, and life is after all a chain.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên