80s toys - Atari. I still have

Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp (Giải bài tập 6,7)

Bài 6. (Hướng dẫn giải trang 55 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao  nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập điểm đã cho ?

Hướng dẫn giải:


Mỗi tập con gồm 3 điểm (không phân biệt thứ tự) của tập hợp 6 điểm đã cho xác định duy nhất một tam giác. Từ đó ta có: số tam giác có thể lập được (từ 6 điểm đã cho) là:


Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp (Giải bài tập 6,7)


Bài 7. (Hướng dẫn giải trang 55 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Trong mặt phẳng có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành từ bốn đường thẳng song song với nhau và năm đường thẳng vuông góc với bốn đường thằng song song đó ?


Bài giải:


Để lập được một hình chữ nhât, phải thực hiện liên tiếp hai hành động sau đây:


Hành động 1: Chọn 2 đường thẳng (không phân biệt thứ tự) từ nhóm 4 đường thẳng song song đã cho. Số các cách để thực hiện hành động này là C24Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp (Giải bài tập 6,7)= 6 (cách), , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự do đòi hỏi rất nhiều ở mỗi người. Đi cùng với tự do là trách nhiệm. Với người không sẵn sàng trưởng thành, người không muốn mang sức nặng của chính mình, đây là một viễn cảnh đáng sợ.
Freedom makes a huge requirement of every human being. With freedom comes responsibility. For the person who is unwilling to grow up, the person who does not want to carry is own weight, this is a frightening prospect.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên