Teya Salat

Listening Unit 4 Lớp 11 Trang 51

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh Unit 4 volunteer work Listening Lớp 11 Trang 51 trong SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Because they need money to continue their English and Performance Arts classes.

UNIT 4: VOLUNTEER WORK

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, tìm câu trả lời cho các câu hòi.

While you listen

Task 1. Nghe và điển vào chỗ trống các thông tin còn thiếu.

Tapescript

Spring School is an informal school. It provides classes to disadvantaged children in Ho Chi Minh City. Around 30 street children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

The Organisation for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in 1998. Dance, theatre, singing and folk music classes were set up a year later. Children from these classes participate in fundraising performances. They raise money to continue their English and Performance Arts classes., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phải biết vui trong hy vọng, phải biết kiên nhẫn trong khổ đau.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên