XtGem Forum catalog

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 82 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Chứng minh rằng với n ε N*, ta có đẳng thức:

a) 2 + 5+ 8+…. + 3n – 1 = Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)


b) Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)


c) 12 + 22 + 32 +….+ n2 = Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)Hướng dẫn giải:


a) Với n = 1, vế trái chỉ có một số hạng là 2, vế phải bằng Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)

= 2


Vậy hệ thức a) đúng với n = 1.


Đặt vế trái bằng  Sn.


Giả sử đẳng thức a) đúng với n = k ≥ 1, tức là


 Sk= 2 + 5 + 8 + …+ 3k – 1 = k(3k+1)/2, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đứng cách bờ để xem lửa cháy, để yên cho kẻ địch tự rối loạn.
Cách ngạn quan hỏa.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên