Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 82 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Chứng minh rằng với n ε N*, ta có đẳng thức:

a) 2 + 5+ 8+…. + 3n – 1 = Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)


b) Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)


c) 12 + 22 + 32 +….+ n2 = Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)Hướng dẫn giải:


a) Với n = 1, vế trái chỉ có một số hạng là 2, vế phải bằng Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học (Giải bài tập 1,2,3)

= 2


Vậy hệ thức a) đúng với n = 1.


Đặt vế trái bằng  Sn.


Giả sử đẳng thức a) đúng với n = k ≥ 1, tức là


 Sk= 2 + 5 + 8 + …+ 3k – 1 = k(3k+1)/2, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đảo ngược cách bạn đối xử với người bạn đã làm điều sai trái tốt hơn là xin sự tha thứ của anh ta.
Reversing your treatment of the man you have wronged is better than asking his forgiveness.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket