Bài 4: Vi phân (Giải bài tập số 1,2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 171 sgk Giải tích 11 cơ bản)


a) y = √x/(a+b)

(a, b là hằng số);

b) y = (x2 + 4x + 1)(x2 – √x).


Hướng dẫn giải:


a) dy = d(√x/(a+b))


Bài 4: Vi phân (Giải bài tập số 1,2)


b) dy = d(x2 + 4x + 1)(x2 – √x) = [(2x + 4)(x2 – √x) + (x2 + 4x + 1)(2x – 1/2√x))]dx.


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 171 sgk Giải tích 11 cơ bản)


Tìm dy, biết:


a) y = tan2x;, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người hỏi về điều mình chưa biết là nhà bác học. Người xấu hổ không dám hỏi là kẻ thù của chính mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring