80s toys - Atari. I still have

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.LUYỆN TẬP. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 69 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.LUYỆN TẬP.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 69 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

1.Tính chất hoá học của kim loại


– Dãy hoạt động hoá học của kim loại:


CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.LUYỆN TẬP. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 69 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


– Hãy lấy thí dụ cho mỗi trường hợp kim loại tác dụng với các chất sau và viết phương trình hoá học minh học.


+ Tác dụng với phi kim.


+ Tác dụng với nước.


+ Tác dụng với dung dịch axit.


+ Tác dụng với dung dịch muối., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tầm thuật quý nhất là sáng suốt. Tướng mạo quý nhất là chính đại. Ngôn ngữ quý nhất là giản dị, chân thật.
Lã Khôn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên