Unit 6: The Environment (Môi Trường)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 6 the environment, unit 6 the environment write unit 6 the environment listen and read unit 6 the environment language focus unit 6 the environment speak english 9 unit 6 speak and listen, unit 6 lop 9 language focus, unit 6 lớp 9 listen and read, unit 6 lop 9 listen

UNIT 6: THE ENVIRONMENT

(MÔI TRƯỜNG)

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Unit 6 The Environment: Getting Started

 Unit 6 The Environment: Listen and Read

 Unit 6 The Environment: Speaking

 Unit 6 The Environment: Listening

 Unit 6 The Environment: Reading

 Unit 6 The Environment: Write, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.
Everyone hears what you have to say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don't say.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt