Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 123 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

a) y = X2, y = x + 2;    b) y = |lnx|, y = 1; c) y = (x – 6)2, y = 6x– x2


Hướng dẫn giải :


a) Phương trình hoành độ giao điểm f(x) =  X– x – 2 =0 ⇔ x = -1 hoặc x = 2.


Diện tích hình phẳng cần tìm là :


Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Giải bài tập 1,2,3)


b) Phương trình hoành độ giao điểm:


f(x) = 1 – ln|x| = 0  ⇔ lnx = ± 1


⇔ x = e hoặc   x = 1/e

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Giải bài tập 1,2,3), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chất lượng của khoảng khắc mới là quan trọng, không phải số ngày, hay số sự kiện, hay số người tham gia.
It is the quality of the moment, not the number of days, or events, or of actors, that imports.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s