Ring ring

Unit 10 Life on Other Planets (Sự Sống Ở Hành Tinh Khác)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 10 Life on Other Planets lop 9 phần lý thuyết. Nếu có trộm vào phòng tôi vào ban đêm, tôi sẽ la lên => nhưng tôi không nghĩ là có trộm vào được => điều kiện không khả năng xảy ra ở hiện tại và tương lai)

UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANTS

SỰ SỐNG Ở HÀNH TINH KHÁC

 

Xem lời giải bài tập các phần sau:

 Unit 10 Life on Other Planets: Getting Started

 Unit 10 Life on Other Planets: Listen and Read

 Unit 10 Life on Other Planets: Speaking

 Unit 10 Life on Other Planets: Listening

 Unit 10 Life on Other Planets: Reading

 Unit 10 Life on Other Planets: Write, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian là kẻ sát nhân giỏi nhất.
Time is the best killer.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên