Duck hunt

Unit 8 Celebrations: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 70 unit 8 celebrations language focus. Join the sentences, Describe each of the people in the pictures und Join the sentences. Use the words in brackets.

UNIT 8 CELEBRATIONS (LỄ KỈ NIỆM)

LANGUAGE FOCUS

 

Relative clauses

Adverb clauses of concession.

1) Join the sentences. Use Relative clauses.

(Kết hợp các câu lại với nhau. Sử dụng mệnh đề quan hệ)

Example (ví dụ):

Tet is a festival. Tet occurs in late January or early February.

(Tết là một dịp lỗ hội. Tết diễn ra vào cuối tháng Giêng hay đầu tháng Hai), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống giống như một cầu vồng. Bạn cần cả mặt trời và mưa để làm cho màu sắc của nó xuất hiện.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên