80s toys - Atari. I still have

Unit 8 Celebrations: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 70 unit 8 celebrations language focus. Join the sentences, Describe each of the people in the pictures und Join the sentences. Use the words in brackets.

UNIT 8 CELEBRATIONS (LỄ KỈ NIỆM)

LANGUAGE FOCUS

 

Relative clauses

Adverb clauses of concession.

1) Join the sentences. Use Relative clauses.

(Kết hợp các câu lại với nhau. Sử dụng mệnh đề quan hệ)

Example (ví dụ):

Tet is a festival. Tet occurs in late January or early February.

(Tết là một dịp lỗ hội. Tết diễn ra vào cuối tháng Giêng hay đầu tháng Hai), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tội lỗi chỉ nằm trong việc làm tổn thương người khác một cách không cần thiết. Tất cả những "tội lỗi" khác đều chỉ do con người tưởng tượng hão ra.
Sin lies only in hurting others unnecessarily. All other "sins" are invented nonsense.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên