Ring ring

Unit 4: Learning a Foreign Language (Học Một Ngoại Ngữ)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng trách người vì đã làm bạn thất vọng. Hãy tự trách mình đã kỳ vọng quá nhiều.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên