Disneyland 1972 Love the old s

Unit 4: Learning a Foreign Language (Học Một Ngoại Ngữ)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ đam mê, những đam mê lớn lao mới nâng linh hồn tới những điều vĩ đại.
Only passions, great passions can elevate the soul to great things.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên