Duck hunt

Unit 4: Learning a Foreign Language (Học Một Ngoại Ngữ)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cha tôi dạy tôi rằng điều dễ dàng nhất để làm là bỏ thuốc lá.
Ông nói, 'Điều đó không mất nhiều tài năng để thực hiện.'
My father taught me that the easiest thing to do was to quit. He'd say, 'It doesn't take any talent to do that.'
Ken Venturi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên